Bernds Gedichte

Lampeköpp

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Lampeköpp

Jetz en d´r dunklen Johreszick,
doh sühste se widder, de Lampeköpp.
Du denks, die jon unger Tare, die sin jlich fott,
se han joh schliesslich en Lamp am Kopp.

Doch et sin Walker, Jogger un Lück met ´nem Hungk,
die han für die Lamp joh all ene Jrund.
De Wäch es dunkle, doh weihst de beklopp,
dröm han die jetz all en Lamp am Kopp.

Deihs du dat vun wiggem betrachte,
muss mer maches mol bal laache.
Em Dunkele waggele Lechter her un hin,
dä Minsch doh zoh kress Du etz später zoh sin.

Du meins doh schwirre decke Jlühwürmche üvver de Wääch,
un küss du nöher dann stauns du nit schlech.
Et weiht immer mieh, doh weiste verröck,
manch einer es wie ene Chressbaum bestöck.

Bunte Lampe blinke vun Kopp bis Fott,
kein Stell kütt wohl  dohbei zoh koot.
Och om Fahrradwääch am Stroßerand ,
weiß Du vun wiggem schun erkannt.

Och dä Hungk weiht opjehellt
dä blink ald bevür hä et etzte mol bellt.
Un mäht hä Pippi bei Gassijon,
dann muss hä unger Flutlicht ston.

Jetz en d´r dunklen Johreszick,
doh süste se widder de Lampeköpp.
Du denks, die jon unter Tare, die sin jlich fott,
se han joh schliesslich en Lamp am Kopp.

Dezember 2023 – B.Kox

Sonndachmorje om Balkon

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Suh vill Lück om Damm, de mechte met ´nem Hungk,
suh laufen ´se Dach für Dach, dat hält seh joh och jung.

Met Inliner un Fahrad suh halde seh sich fit
un och suh manche Jogger mäht jeden Dach doh met.

Ene Mann met Kinderware, läuft jrad et Pädche eraff,
zwei Pänz un noch ´ne Hungk, dat dä dat evver schaff?!

`ne ahle Mann em Rollstohl, de Föss die laufen met,
met de Häng drieht hä die Räder, suh jeiht et Schritt für Schritt.

Frau Schumacher met dä zwei Hüngk, dat kann ich Üch verzelle,
kütt Morjens un och Ovends, doh kannst de Uhr noh stelle.

Dä Käl mem Dalmatiner, dä läuv he jeden Dach,
dä Hungk muss ov Avstand wade, bis dat sing Herrche laach.

Dä ein darf Stöckche holle, dä Andere muss bei Fuß,
Jede Jeck es Anders, jede Hungk kack wo hä muss.

Fraulück dun mechtens schwade, mer hürt se meterwick,
Käls luren noh unge un jrößen miestens nit.

Fraulück met Kinderware sin usser Rand un Band,
seh sprechen laut en et Leere, ´mem Handy en d´r Hand.

Rennradfahrer flitze he vun Ort zu Ort,
kaum häste seh jesinn, sin seh ald widder fott.

Angler kommen uss de Bösch, han de Naach am Rhing jesesse,
de Emmere sin voll, dat weiht secher jlich  eh lecker Esse.

`ne Specht dä klopp eh Loch, en suh ne staatse Baum,
hä klopp och immer wigger, dä Baum, dä merk dat kaum.

De Vülche sin am Zwitchere, et mäht Dir suh en Freud,
ich han noch keine Sundaachmorje, he om Balkon bereut.

Juli 2021 – B.Kox

12 Pänz

Bewertung: 5 / 5

Stern aktivStern aktivStern aktivStern aktivStern aktiv

12 Pänz

Als ich ene kleene Panz jewese ben,
ich kann et noch esuh vür mer sin.
Ich hatt elf Jeschwister, doh wor jet loss,
hätt Mam un Pap vell Nerve jekoss.

Un jing et Ovens en et Bett,
stallten mer all uns Schoh en d´r Flur, korrek.
De Mam dät de Schoh dann zälle un woren se all doh
jing se och schlofe, dann wor alles klor.

Eines Ovens kom se üvverhaup nit klar,
denn em Flur doh stunten nur 11 Paar.
De Pap wot jerove, hä kunnt jot zälle,
evver zehn, elf, ein Paar dät fehle.

Frau Hanrath vun nevven an wot rusjeschellt
evver och die hätt nur elf Paar jezällt.
De janze Nohborschaff wor jetz enjetroffe,
keiner kunt mieh wirklich schlofe.

Jetz wot och noch de Polizei jerove,
noher wor noch ei Kind fottjelaufe?
All däten die elf Paar zälle, bis zoh letz,
om Joddes Wille wat machen mer jetz.

De Pastur dät bedde un uns all sähne
hä zahlt och nur bis elf un dat unger Träne.
Et janze Dorf hat sich jetz he versammelt
och dä Scholllehrer hätt nüng, zehn, elf jestammelt.

Minge älste Broder kom uss singem Zemmer en de Flur
wat es dann he loss, frochten hä nur?
Mam un Pap, krett keene Schreck,
dä Eugen litt met d´r Schoh em Bett.

Tradition
Bearbeitet im Mai 2022 B.Kox

Danzmarieche

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Ich ben et Danzmarieche en unserer Grupp.
Ich han ene Danzmajor, dat es unsere Jupp.
Ich ben ühr Danzmarie,
mer deiht ov de Rögger wieh.

Immer für üch Jecke laache.
Immer eh Kußschnüssje mache.
Och wenn ich janit jot drop ben
strahl ich für Üch wie ´ne Sunneching.

Ich springe, danze un mach ´ne Spagath
un jeve en Zujabe, wenn Ihr et saht.
Ich dun et vun Hätze, et mäht mer vell Freud,
Danzmarieche zoh sin, han ich noch nie bereut.

Ich wäd jehoffe und jeworfe en bal jedem Saal.
De schönste Johreszigg es für mich de Karneval.
Ming Garde die pass opp un brengk mich gesund zohröck,
Ich ben ihr Marieche, ihr bestes Stöck.

August 2020 – B.Kox

Ene Engel Für zoh Laache

Bewertung: 5 / 5

Stern aktivStern aktivStern aktivStern aktivStern aktiv

Ich schenke Dir ´ne Engel für zoh laache,
der mäht für Dich, de aller lustichste Sache.
De Herrjott weiht et mir wohl nit verdenke,
wenn he süht dat ich en an Dich verschenke.

Hä sull Dich für immer zum Laache brenge,
och wenn alle andere met Dir schenge.
Och wenn Du hüls, weil et Dir nit suh jot jeiht,
dann weiß Du sin, dat Dir dä Engel jot deiht.

Hä breng Dir Jlöck, ob allen Dinger Wäje,
Hä hätt joh och secher Joddes Säje.
Met joldene Engelsflüjelcher wie eh Jedech
un ener knallruden Papnas em Jesech.

Hä laach Dir direk en et Hätzcher eren,
mäht Leech dohin, wor kein Kätzche mieh sin.
Brengk et Laache un dä Fruhsin Dir zohröck,
wo hä es, es vum Himmel eh Stöck.

Hä weiht nit nur et Hallelujah singe,
och eh Allaaf weiht vun im herrlich klinge.
Hä kennt wohl jedes Kircheleed
evver och bei d´r Bläck Fööss sing hä jän met.

Ich schenke Dir ´ne Engel für zoh laache,
denn ich sin Dich nun öns suh jän herrlich laache.

Januar 2022 – B.Kox

Pap un Mam zoh sin

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Pap un Mam zoh sin es ´ne schwere Job,
wer dat jot mäht, vür dem treck ich de Hot.

Vür allem alleinertreckende Papis un Mamis,
sin wahre multitaskingfähige Genies.

Streng sin, ertrecke un konsequent zoh blieve
und dat met Maß, ohne zoh üvverdrive.

Ich wor nie ene Pap, wot direkt Opa janz flöck,
fand en Frau met Kinder an ihrer Sick.

Ich ben de beste Opa der Welt,
evver als Pap, doh wör ich keine Held.

Verstecke spille un Blödsinn mache,
ich hür in einfach vell zoh jän Laache.

Ich kann nit streng sin, dat es ming Problem,
hä es un bliev doch minge Kleen.

Un wenn hä ens eh Trönche verdröck,
deiht mir dat och wieh, dann ligge ich met.

Ich möch in immer nur Jlöcklich sin,
streng sin, ne dat es nit ming Ding.

B.Kox – Mai 2019

 

Für Sean

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

 

Ich loß Ding Hand nit mieh loß
un wenn et ming Levve koß.
Paß ming Levve lang ob Dich op,
dat es sick dem minge Job.

Ob einmol koms Du en ming Welt,
unbezahlbar met Jeld.
Bes Du jetz dä Mittelpunkt,
wor Du bes jeiht et rund.

Ich loß Ding Hand nit mieh loß
un wenn et ming Levve koß.
Paß ming Levve lang ob Dich op,
dat es sick dem minge Job.

Dat hät ich niemols jeahnt,
ben plötzlich immer verplant.
Opa he un Opa doh,
ich mach dat jähn es doch klor.

Ich loß Ding Hand nit mieh loß
un wenn et ming Levve koß.
Paß ming Levve lang ob Dich op,
dat es sick dem minge Job.

Bes Du wick weg, ich sin Dich nit,
krieje ich doch alles met.
Uns Hätze setzen an d´r jliche Stell,
mer zwei sin ob einer Well.

Ich loß Ding Hand nit mieh loß
un wenn et ming Levve koß.
Paß ming Levve lang ob Dich op,
dat es sick dem minge Job.

Un ben ich einmol ens janz bovve,
sach ich dem Chef vun doh ovve:
Ben ´ne Engel en besonderer Mission,
evver ich jläuv, die wessen dat schon.

Ich loß Ding Hand nit mieh loß
un wenn et ming Levve koß.
Paß ming Levve lang ob Dich op,
dat es sick dem minge Job.

Oktober 2021 – B.Kox

Gedicht:Met jet Afstand

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Met jet Afstand,
schaffen mir dat och, jo och,
denn einer es für dä Andere doh.
Met jet Afstand, zwei Meter sin jenoch
kutt maht met, dat schafft Ihr secher och.
Met jet Afstand, helfen mir doch all met,
denn Corona betriff uns schleslich all.
Es ne jruße Dress, mäht uns all vell Stress,
un et triff de janze Welt.

1
Jän dät ich Dich jetz ömärme,
mer an Dir de Siel jet wärme.
Mer lauven Trone üvver et Jesech,
dat es joh bal ald wie em Krech.

2
Spuckschutzwäng un Maske em Jesech,
Zwei Meter Abstand es nitt immer leich.
All die ihr arbeide müsst, doht mer leid,
Dank an Üch, weil et durch üch besser jeiht.

3.
Opa un Oma, Mam un Pap,
ich vermesse üch, han et suh satt.
De Pänz, de Enkel, et deiht richtig wieh,
doch mir schaffen dat, mir sin stark wie nieh.

Refr.
Met jet Afstand,
schaffen mir dat och, jo och,
denn einer es für dä Andere doh.
Met jet Afstand, zwei Meter sin jenoch
kutt maht met, dat schafft Ihr secher och.
Met jet Afstand, helfen mir doch all met,
denn Corona betriff uns schleslich all.
Es ne jruße Dress, mäht uns all vell Stress,
un et triff de janze Welt.

Dä Herr pass ob uns op, dä Herr pass ob uns op,
dä Herr pass ob uns op, met jet Afstand.
Dä Herr pass ob uns op, dä Herr pass ob uns op,
dä Herr pass ob uns op, met jet Afstand.

März 2020 – B.Kox

Donnerstag, 13 06 2024

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.